Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Straeon y Staff yn y Cyfnod Clo

Straeon y Staff yn y Cyfnod Clo

Camwch yn ôl mewn amser gyda Gareth Griffiths – Rheolwr Tŷ Neuadd Dewi Sant!

Os ydych chi wedi gweld sioe dros y tri degawd diwethaf yn Neuadd Dewi Sant, byddwch siŵr o fod yn adnabod ein Rheolwr Tŷ, Gareth Griffiths.

Fel arfer gellir ei weld yn gwisgo siwt smart, yn helpu ymwelwyr ac yn sicrhau bod popeth yn rhedeg yn esmwyth ar y llwyfan ac y tu ôl iddo. Ac eto, does dim dwywaith na fuo ’na ddim ffair a ffwndwr tŷ llawn i fynd i’r afael ag ef yn ddiweddar, a’r oedfan ar gau am y tro yn unol â chanllawiau’r llywodraeth.

Dywedodd Gareth: “A finnau’n gweithio yn y Neuadd ers 34 o flynyddoedd ac yn delio â rhyw 200 o ddigwyddiadau y flwyddyn ar gyfartaledd, mae wedi bod yn rhyfedd addasu i awditoriwm gwag.”

Mae wedi bod yn pigo i mewn i Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru i wneud gwiriadau sicrwydd a diogelwch, ac i gasglu’r post, a gaiff ei ddosbarthu wedyn i staff y Swyddfa Docynnau fel yr ymdrinnir ag ymholiadau cwsmeriaid mor effeithlon ag y bo modd.  

Yn ddiweddar, bu Gareth yn cynnal cyfarfodydd wedi’u hymbellhau’n gymdeithasol â chontractwyr, sy’n cwblhau gwaith uwchraddio yn y lleoliad yn ogystal ag â chwmni sy’n gobeithio gwneud defnydd o gyfleusterau unigryw y Neuadd ar gyfer cyfres deledu gyffrous.

Mae System Rheoli Adeiladau o’r radd flaenaf newydd gael ei gosod, sy’n rheoli gwresogi ac oeri ar gyfer yr adeilad cyfan gyda chyfleusterau sgrin gyffwrdd sy’n galluogi addasu’r tymheredd ar gyfer perfformiadau a gofynion penodol.

  

Wrth dacluso ei swyddfa’n ddiweddar, daeth Gareth o hyd i hen dâp VHS o sioe deledu a oedd wedi mynd yn angof ers talwm o’r enw Onstage Backstage.  Yn y bennod gyntaf, o’r enw House Manager, a gafodd ei darlledu’n wreiddiol ym 1996, cyfwelir â Gareth sy’n edrych fel aelod o Spandau Ballet! Bellach mae’n gweithio ar ddigideiddio’r tâp er mwyn i’w gydweithwyr ei weld pan fydd y Neuadd yn ailagor. 

Dywedodd Gareth: “Roeddwn wedi bod yn swydd Rheolwr y Tŷ ers ychydig o flynyddoedd yn unig pan gododd y cyfle i mi gael fy 15 munud o enwogrwydd pan gefais fy ffilmio a’m cysgodi gan ddau berson ifanc a oedd eisiau cael golwg fewnol ar weithio yn y diwydiant. 

“Mwy na thebyg fe wnes i ddefnyddio can cyfan o chwistrell gwallt er mwyn cadw fy ‘quiff’ steil yr 80au yn ei le drwy gydol y ffilmio. Roedd hyn yn ystod fy nghyfnod Patrick Swayze ymhell cyn i mi dorri fy ngwallt yn fyr fel y mae nawr, ac rwyf wedi ei gneifio ddwywaith yn ystod y cyfnod cloi er mwyn cadw fy ngwallt tonnog dan reolaeth!””

 

__________________________________________________________________

Rhaid parhau â’r sioe! Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd yn

Mae yna hen ddywediad yn y byd adloniant, "Rhaid parhau â’r sioe", ac mae'r wythnosau diwethaf wedi rhoi hynny ar brawf yn Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd. 

Mae pob ymdrech wedi’i wneud y tu ôl i'r llenni i sicrhau y bydd noddwyr ffyddlon yn dal i gael yr un lefel o raglennu amrywiol o ansawdd uchel unwaith y bydd pethau’n dod nôl i'r arfer. 

Gall y celfyddydau fod yn therapi a chynnig ymdeimlad o berthyn i gymuned, felly mae'n hanfodol ein bod yn adfer y teimlad yna o fod yn rhan o rywbeth dros y misoedd nesaf wrth fwynhau popeth o ddrama i ddawns, operâu i gerddorfeydd a chomedi i gorau. 

Mae ein hadrannau cynllunio wedi bod yn gweithio mor galed i aildrefnu cymaint o sioeau, tra bod y timau marchnata wedi bod yn cadw mewn cysylltiad â noddwyr gyda diweddariadau rheolaidd. 

Ond wrth graidd Neuadd Dewi Sant a’r New Theatre mae’r Swyddfeydd Tocynnau, sy’n gwneud y gwaith hollbwysig o werthu tocynnau i ymhell dros dri chant o sioeau’r flwyddyn.A’r oedfannau ar gau am y tro yn unol â chanllawiau’r llywodraeth, bu Debbie Howells a Michelle Webber yn dal ymlaen â’n gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol o’u cartrefi.

Dywedodd Goruchwylydd Swyddfa Docynnau Neuadd Dewi Sant, Debbie Howells: "Dwi wedi bod yn ateb dros 100 o alwadau'r wythnos ac mae ein Rheolwyr Tŷ yn mynd i'r Neuadd yn rheolaidd i wneud gwiriadau diogelwch ac i gasglu post, sy'n cael ei gludo i ‘nghartref i, felly dwi wedi bod yn delio â bron i 200 o lythyrau hefyd. Mae wedi bod yn waith caled, ond mae'n sicrhau bod y Swyddfa Docynnau yn parhau i redeg mor esmwyth â phosibl yn ystod yr amser heriol hwn."

Dywedodd Goruchwylydd Swyddfa Docynnau y Theatr Newydd, Michelle Webber: "Dwi wedi bod yn gweithio o gartref am y tair wythnos ddiwethaf gydag un llinell ffôn i ateb ymholiadau cwsmeriaid, trefnu ad-daliadau, aildrefnu sioeau a thrafod archebion newydd. Yn bwysicaf oll, mae ein cwsmeriaid wedi derbyn lefel uchel o ofal cwsmeriaid yn y cyfnod rhyfedd ac ansicr hwn."

Ymuno â'r rhestr bostio