Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Mesurau Diogelwch Covid-19

CROESO’N ÔL I NEUADD DEWI SANT!

Rydym wrth ein boddau o’ch gweld yn dod yn ôl, a dyma ddiolch o galon i chi am eich amynedd a’ch cefnogaeth fu’n werth y byd i ni ar hyd y ffordd.

A ninnau bellach ar agor, rydym am i chi deimlo’n hyderus ac yn ddiogel yn yr oedfan fel y gallwn ni i gyd gael blas unwaith eto ar wefr yr adloniant byw y buon ni gymaint o chwith ar ei ôl.

Rydym wedi rhoi yn eu lle sawl canllaw diogelwch yn unol â chanllawiau diweddaraf Llywodraeth Cymru i’r celfyddydau perfformio i ymorol bod Neuadd Gyngerdd Genedlaethol Cymru yn ddiogel rhag COVID-19.Mae’r rhain yn cynnwys y canlynol:

 •  YMGOFRESTRU WRTH GYRRAEDD

Pan gyrhaeddwch chi gyntedd y llawr gwaelod, mae’n orfodol ymgofrestru â’ch manylion at ddibenion monitro ac olrhain.

Cofiwch ddefnyddio ap COVID-19 y GIG a sganio ein cod  QR, neu lenwi â llaw'r ffurflenni Profi, Olrhain a Diogelu a ddarparir.

Rhaid i bob gwestai dros 16 oed ddod â dogfen adnabod â ffotograff.

 • MESUR GWRES

Mesurir gwres gan staff ar y llawr gwaelod gan ddefnyddio sganwyr digyswllt.

 • EIDDO PERSONOL

Cofiwch beidio â dod â bagiau mawr i’r oedfan gan fod ein hystafell gotiau ar gau yn gymorth i rwystro lledaenu COVID-19.

 •  CADW PELLTER CYMDEITHASOL

Mae canllawiau pellter cymdeithasol yn dal i fod yn eu lle, felly cadwch ddau fedr ar wahân i unrhyw un y tu allan i’ch swigen bob amser drwy hyd a lled yr oedfan.

 • SYSTEM UNFFORDD

Lle bo modd rydym wedi newid cynllun arferol yr oedfan i wneud lle i system unffordd i leihau cysylltiad cymdeithasol gymaint ag y bo modd yn ystod eich ymweliad.

 • GORCHUDDION WYNEB

Rhaid i bawb un ar ddeg oed a throsodd wisgo gorchuddion wyneb bob amser.

Os ydych wedi’ch eithrio rhag gwisgo masg, gwisgwch eich cortyn gwddw blodyn haul neu ddangos eich bathodyn eithrio Llywodraeth Cymru.

 • GLANWEITHDRA

Rydym wedi rhoi rhaglenni glanhau gwell yn eu lle i gadw pawb mor ddiogel ag y bo modd ac rydym yn defnyddio peiriannau niwlio i ddiheintio wynebau dodrefn, seddi a mannau cyswllt.

Mae mannau diheintio dwylo mewn llefydd amlwg drwy hyd a lled yr adeilad.Cofiwch eu defnyddio pan fyddwch yn cyrraedd ac yn gadael yr oedfan, ac fel y mynnwch chi yn ystod eich ymweliad.

Os oes gennych anghenion hygyrchedd, gofynnwch i aelod o’r staff am gymorth.

 • TOCYNNAU

Cofiwch fod â’ch tocynnau ar gael yn hawdd i’n timau Blaen Tŷ eu gwirio.

Lle bo modd, defnyddiwch e-docynnau, fydd yn lleihau cysylltiad cymdeithasol hyd yr eithaf, neu dewch â thocynnau ‘Printio Gartref’ i osgoi ciwiau casglu yn y Swyddfa Docynnau. 

 • BWYD A DIOD

Gwaetha’r modd, nid ydi ein barrau ar agor ar hyn o bryd, ond cofiwch fwrw golwg ar ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol i weld y newyddion diweddaraf.

 • OEDFAN DDI-ARIAN

Mae Neuadd Dewi Sant bellach yn oedfan ddi-arian yn mynd yn ei blaen.

 • LLAI O LE

Yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru, ar hyn o bryd rydym yn cadw at y canllawiau pellter dau fedr, sydd wedi lleihau o dipyn y nifer o seddi ar gael i unrhyw berfformiad yn yr awditoriwm.

Cyhoeddir unrhyw newidiadau yn y gofynion pellter cymdeithasol a’r seddi sydd ar gael drwy ein gwefan a’r cyfryngau cymdeithasol.

 • LIFFTIAU

Dim ond un person / swigen aelwyd gaiff fod yn y lifft teithwyr ar unrhyw adeg.

Gwaetha’r modd, gallai hyn beri ciwiau hir, felly cofiwch lwfio digon o amser os oes gennych broblemau hygyrchedd.

 • TAI BACH

Rheolir y tai bach ar bob cyntedd gan aelod o’n tîm Blaen Tŷ a byddant yn gweithio yn ôl y drefn un i mewn, un allan er mwyn cydymffurfio â chamau pellter cymdeithasol.

Cofiwch lwfio amser dros ben pan fyddwch yn defnyddio ein cyfleusterau tai bach.Fe’u glanheir yn drwyadl cyn, yn ystod ac ar ôl pob perfformiad.

Os oes arnoch angen cymorth, cofiwch gysylltu ag aelod o’r staff fydd yn falch o’ch helpu chi.

 • SYSTEM AWYRU

Mae ein system awyru yn newydd sbon a bydd yn tynnu unrhyw ronynnau gan fod y gosodiad COVID yn gweld rhoi awyr iach yn lle’r holl awyr chwe gwaith yr awr yn yr awditoriwm ac yn y cynteddau.

Diolch o galon i chi am eich amynedd a’ch cymorth yn rhoi ar waith y camau diogelwch COVID-19 yma.Rwan ymlacio a chael blas ar y sioe piau hi!

Ymuno â'r rhestr bostio