Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant ar gau i’r cyhoedd hyd nes y rhoddir gwybod ymhellach gan ein bod yn cadw at y cyngor a ddarperir gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf. Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Mae tocynnau ar gael o'n gwefan fel arfer.

Os oes angen i chi gysylltu â ni, ffoniwch ni ar 07391 791934 | 07743 839816. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Daniel O'Donnell

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Mae'r seren ganu ryngwladol hoffus a diymhongar Daniel O'Donnell, un o berfformwyr mwyaf adnabyddus Iwerddon o Awstralia i Alaska, wedi parhau i wthio ffiniau ei yrfa ar lwyfan a theledu yn 2018 ac mae'n ceisio gwneud yr un peth yn 2019. 

Mae gyrfa hynod Daniel wedi codi i lefel newydd gyda'i lwyddiant fel cyflwynydd teledu, agwedd arall ar ei restr gynyddol o gyflawniadau yn y byd adloniant. 

Ef yw'r unig artist yn y byd i godi’n uchel yn siartiau albwm y DU bob blwyddyn ers 1988, cyfnod digynsail a pharhaus o 32 mlynedd ac wrth wneud hynny, mae sêr fel Michael Jackson a Madonna, U2 a'r Rolling Stones wedi cilio yn ei gysgod.  

Ym mis Hydref 2015, rhyddhaodd Daniel ei "Hank Williams Songbook", casgliad o'i ffefrynnau.  Cyrhaeddodd Rif 5 yn y siartiau ac yna yn 2016, cyrhaeddodd "The Best of Music and Memories", a ryddhawyd ym mis Chwefror Rif 7 yn siart ganol wythnos y DU, yr albwm a gyrhaeddodd y lefel uchaf ond dau ymhlith yr albymau newydd yn Siart Albymau Artistiaid y DU yr wythnos honno.

 
  • Pris Safonol: £42.50  | £46.50 | £48.50 | £52.50  

A ffi bostio opsiynol o £1.50 i docynnau gael eu postio.
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 07391 791934.  Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr
 

Yn dilyn hynny, cyrhaeddodd sengl Daniel o'r enw "I Have A Dream" a gyhoeddwyd ym mis Hydref, rif 12, tra aeth yr albwm "Back Home Again" ag ef yn ôl i 10 uchaf y DU yn 2017. Aeth "Christmas with Daniel O'Donnell", a ryddhawyd ym mis Tachwedd yr un flwyddyn, i mewn i Siart Albymau Artistiaid y DU ar Rif 19.  

Yna, aeth ei sengl "Walkin’ In The Moonlight" o’r albwm o’r un enw sy'n cynnwys llawer o ganeuon gwreiddiol, i mewn i’r siartiau ar rif 21. Dyma oedd ei bedwaredd ar ddeg ar hugain ‘hit’ yn 30 Uchaf Siart Bop y DU. 

Aeth albwm ddiweddaraf Daniel, "The Gold Collection" a ryddhawyd yn y DU ac Iwerddon ar 1 Mawrth 2019, i siartiau'r DU ar  rif 9, gan gadarnhau ymhellach ei record ddi-dor o ganeuon yn uchel yn y siartiau.  Mae'r casgliad chwe deg trac hwn dros dri CD yn cynnwys recordiadau o bob rhan o'i yrfa recordio ac mae'n cynnwys deuawdau gyda'i bartner canu hirdymor Mary Duff, ynghyd â deuawdau arbennig gyda Loretta Lynn a Charley Pride. Mae'r albwm ar gael ar CD, yn ddigidol o Amazon ac fel fersiwn gryno ar finyl aur trwm arbennig.

Yn gyfangwbl, mae Daniel bellach wedi cyrraedd Siart Albymau Artistiaid y DU gyda bron i 40 albwm ac mae TRI DEG PUMP ohonynt wedi cyrraedd y 30 albwm uchaf yn ystod ei yrfa. Mae Daniel hefyd wedi cael wyth Rhif Un yn siartiau cerddoriaeth fideo/DVD y DU dros y cyfnod hwnnw.

Mae'n ymddangos yn rheolaidd yn Siart Cerddoriaeth Byd Billboard, cafodd MBE anrhydeddus gan y Frenhines Elizabeth, ymddangosodd ar ‘Top of the Pops’, dathlwyd ei fywyd ar ‘This Is Your Life’ a chafodd nifer o wobrau Person Adloniant/Person y Flwyddyn yn Iwerddon a'r DU - i enwi ond rhai o’i wobrau niferus. 

Ar draws y cefnfor yn UDA, lle mae gan Daniel mwy a mwy o ddilynwyr ffyddlon, mae'n ennill gwobrau hefyd. Ei wobr ddiweddaraf oedd yn Dakota, UDA lle cafodd ei gynnwys yn y Neuadd Enwogion Sgandinafaidd-Americanaidd, am ennill Gwobr y Dyngarwr.  Ymhlith y rhai nodedig diweddar i gael eu cynnwys yn Neuadd yr Enwogion mae Kris Kristofferson a'r actor yn Hollywood Josh Duhamel. 

Yn 2017 enillodd Daniel y wobr IBAM fawreddog yn Chicago.  Cyflwynir y gwobrau rhyngwladol hyn yn flynyddol yn y Ganolfan Treftadaeth Gwyddelig-Americanaidd yn Chicago er mwyn dathlu Llyfrau, Celfyddydau a Cherddoriaeth Wyddelig.  Cafodd Daniel yr anrhydedd am ei gyfraniad i gerddoriaeth a diwylliant Gwyddelig yn fyd-eang. 

Ar y sgrin, mwynhaodd Daniel recordio'r gyfres deledu realaidd o'r enw 'Daniel and Majella's B&B Road Trip' am y drydedd flwyddyn yn olynol yn Iwerddon, a wnaed yn wreiddiol ar y cyd ag UTV ac yna am y ddwy flynedd ddiwethaf bu ar yr oriau brig yn amserlen RTE TV1. 

Roedd yr hwyl a gafodd Daniel a'i wraig Majella,a'r cyfeillgarwch y mwynhaon nhw wrth deithio o gwmpas y tai gwely a brecwast yn Iwerddonyn trosglwyddo i'r gwylwyr, gan mai'r gyfres ddiweddaraf hon oedd un o'r rhaglenni mwyaf poblogaidd ar y teledu yn Iwerddon.  "Roedd y ‘B&B’ yn llawer o hwyl am ein bod ar y ffordd gyda'n gilydd," meddai Daniel, gan ychwanegu ei fod wedi cael gweld a chael profiad o lawer o lefydd yn Iwerddon am y tro cyntaf erioed. 

"Er fy mod wedi teithio ar hyd a lled Iwerddon yn teithio gyda'r band, ches i fyth gyfle i stopio a gweld y llefydd go iawn a chwrdd â'r bobl leol," meddai. "Cawsom groeso aruthrol ym mhob gwely a brecwast ac rydym mor falch bod y sioe wedi gallu cyfleu i bobl pa mor wych yw aros yng nghartrefi pobl a mwynhau lletygarwch Iwerddon". 

Roedd Daniel a Majella bob amser wedi breuddwydio am groesi America ar y lôn a phan ddaeth gwahoddiad i chwarae Minot, ND ym mis Medi y llynedd, roedd y cyfle'n rhy dda i'w golli.  Gan benderfynu dilyn llwybr llai uniongyrchol i'r cyngerdd, glaniodd Daniel a Majella yn Chicago ychydig wythnosau'n gynnar a dechreuon nhw ar daith ffordd unigryw 1000 milltir yn ddwfn drwy Ganol-Gorllewin America mewn RV.

Fodd bynnag, roedd y rhamant o daro'r ffordd agored mewn RV yn wahanol iawn i'r realiti.  Roedd golygfeydd Wisconsin, Minnesota, De a Gogledd Dakota yn wefreiddiol a gwastadeddau eang y Badlands yn syfrdanol, ond byddai bywyd mewn RV yn profi unrhyw gwpl fel y gwelsom yn y sioe. Roedd llawer o chwerthin, dagrau ac un syrpreis ar ôl y llall yn ‘Daniel a Majella’s USA Road Trip’.

Roedd ffans Daniel wrth eu bodd pan ddarlledwyd y gyfres 3 rhan ar RTE 1 ar nosweithiau Sul am 9.30pm (Oriau Brig), gan ddechrau ar nos Sul 10 Mawrth 2019.

Ar yr un pryd roedd rhaglen deledu ‘Room to Improve’ yn un o’r sioeau a gafodd y mwyaf o wylwyr ar RTE TV 1 yn Iwerddon, ar yr oriau brig, ar ôl y prif newyddion ar nos Sul ym mis Chwefror.  Er bod Daniel a Majella wedi gorfod symud allan o'u cartref yn Donegal dros y Nadolig, roedd ei lwyddiant yn y pendraw, a’r ffaith bod eu cartref wedi cael ei ail-fodelu’n llwyr, yn gwneud y cyfan yn werth chweil.

Mae Daniel hefyd wedi cyflwyno a pherfformio ar sioe fyw yr 'Irish Country TV Awards' ar RTE ac ymddangosodd ar sioeau teledu di-rif eraill ar RTE, TV3 ac ar 'Keep It Country' ar Sky TV, yn ogystal â llawer o raglenni'r BBC. 

Wedi'i darlledu’n ddiweddar ar TG4 a BBC Alba mae cyfres o 14 rhaglen - "Opry Le Daniel" - lle bu Daniel yn cyflwyno myrdd o gantorion talentog, yn eu plith un o arwyr cerddorol Daniel ers blynyddoedd, Charley Pride.  Hefyd, canodd Daniel mewn Cherokee gyda’r seren ac actores Americanaidd, Rita Coolidge. 

Gwnaeth ei ‘ddébut’ actio yng ngwanwyn 2018 ar y gyfres sebon 'Ros na Run' ar TG4, tra arweiniodd y caneuon teyrnged i'r diweddar ‘Great Big Tom’ ar y ‘Late Late Show Country Special’ fis Ebrill diwethaf.

Mae'r holl lwyddiant teledu hwn wedi gweld gyrfa Daniel yn blodeuo ar y sgrin fach ers iddo ymgymryd â’r dasg frawychus o fod yn gystadleuydd yng nghyfres ‘Strictly Come Dancing’ yn 2015, un o sioeau mwyaf poblogaidd y BBC ac un o hoff sioeau teledu Daniel erioed.  Aeth i faes gwbl anghyfarwydd a mentrus ond cafodd lawer o hwyl wrth wneud. 

Dywedodd Daniel "Ar hyn o bryd rwy'n bwriadu mwynhau pob eiliad o'r cyfleoedd gwych sy'n dechrau dod i fy nghyfeiriad mewn cymaint o wahanol rannau o'r byd.  Mae'n syndod mawr ar yr adeg hon o'm gyrfa i fod yn arloesi i gyfeiriadau newydd, yn enwedig ar y teledu, ac rwyf yn mynd ar drywydd yr heriau newydd hynny gydag egni o'r newydd".

Mae cyngherddau Daniel ledled y byd yn gwerthu allan yn rheolaidd ac ar ôl mwy na 30 mlynedd ar y brig, fel diddanwr diddorol, mae'n dal mewn cariad â pherfformio a chyda chynulleidfaoedd dros y byd.   

Gwerthodd ei sioeau yng Nghillarney yn Awst 2016 yn yr amser cyflymaf erioed, fel y gwnaeth ei sioeau yno yn y blynyddoedd dilynol.  Ar bob achlysur, perfformiodd gerbron dros 12,000 o ffans brwdfrydig. Cymaint yw poblogrwydd Daniel fel bod cefnogwyr yn teithio o mor bell i ffwrdd ag UDA ac Awstralia i'w weld yn y cyngherddau hynny yn ei Iwerddon frodorol. 

Gwerthodd ei sioe ysblennydd 'Nadolig Gwyn', a lwyfannwyd yng Nghanolfan Gonfensiwn eiconig a moethus Dulyn ym mis Rhagfyr 2016, mewn 20 munud a gwerthwyd trydedd sioe mewn llai na dau ddiwrnod.  Roedd y sioe yn ddathliad o ganeuon poblogaidd y Nadolig gan y dyn ei hun a'i westeion arbennig iawn, gan gynnwys ei bartner canu ers hydoedd, Mary Duff.  Recordiwyd y sioe gan deledu RTE 1 a'i darlledu ar Noswyl Nadolig 2016.  Fe'i rhyddhawyd yn ddiweddarach ar becyn CD/DVD yn 2017 ac mi gyrhaeddodd 19 yn siartiau pop y DU. 

Aeth Daniel â'r sioe ysblennydd hon i Branson, UDA fis Tachwedd diwethaf, lle perfformiodd 20 sioe yn y Welk Theatre.    Roedd yn gynhyrchiad mawr o ran sioe gyda setiau Nadolig syfrdanol, corau ac wrth gwrs, y Mary Duff hyfryd a cherddoriaeth band talentog iawn Daniel. 

Mae Daniel wedi gwneud mwy o deithio rhyngwladol yn 2018 nag erioed, gyda theithiau yn y DU, UDA a Chanada, yn ogystal â chyngherddau di-rif ac ymddangosiadau teledu yn ei wlad enedigol.   Mae'n edrych ymlaen at wneud yr un peth eto yn 2019 pan fydd yn ymweld ag Awstralia, Sri Lanka ac Alaska yn ogystal â dychwelyd i'r DU, tir mawr UDA, Canada, ac wrth gwrs Iwerddon, wrth iddo barhau i ddod â'i sioe wych i'w holl gefnogwyr ledled y byd. 

Nid oes amheuaeth bod Daniel yn bwriadu parhau i deithio o amgylch y byd gyda'i sioeau unigryw, sy'n gadarnhad o fywyd gyda cherddoriaeth, cân a chwerthin, am amser hir i ddod. 

"Er ei bod yn braf arbrofi mewn gwahanol ardaloedd,mae’n  dal yn bwysig iawn i mi i barhau i fwynhau cael dilynwyr ffyddlon yn y lleoedd eraill rwyf wedi bod yn perfformio ynddynt yn ystod fy mywyd ers i mi ddechrau ar y daith wych hon... o ran y llwyddiant, mae fy nyled i gyd i chi.  Diolch yn ddiffuant i bawb sy'n ei gwneud yn bosibl i mi fyw'r freuddwyd hon ac rwy'n gobeithio y bydd ein llwybrau'n croesi ar hyd y ffordd rywle ledled y byd".