Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis er mwyn gweithredu. Drwy barhau i ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn derbyn y byddwn yn gosod cwcis ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi cwcis am ragor o wybodaeth.

Mae diogelwch ein cynulleidfaoedd, staff ac artistiaid yn bwysig iawn i ni.  Cadwch lygaid ar y wefan i gael y newyddion diweddaraf am Fesurau Diogelwch Covid-19.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Belinda Carlisle

  • Rhaid i blant dan 14 oed fod gydag oedolyn
 

Datganiad yr hyrwyddwr (20.08.21 @ 10am)

Yn anffodus mae’n rhaid i ni ohirio taith 'Decades' Belinda yn y DU ac Iwerddon, a drefnwyd yn wreiddiol ar gyfer mis Hydref a mis Tachwedd 2021. Bydd dyddiadau Iwerddon yn cael eu symud i fis Gorffennaf 2022 a bydd dyddiadau'r DU yn symud i fis Chwefror 2023.

Nid oedd hyn yn benderfyniad hawdd i'w wneud o bell ffordd, yn bennaf oherwydd yr holl waith sydd eisoes wedi mynd i drefnu'r daith hon, ond teimlwn fod yr amgylchiadau sy'n gysylltiedig ag ailddechrau teithio am wythnosau ar y tro yn rhy ansicr o hyd i ni allu mynd yn ein blaenau mewn ffordd ddiogel, gyfrifol. Wrth gwrs, bydd y rhagolygon yn newid dros amser ac mae’n bosibl yr edrychwn yn ôl a gweld ein bod wedi bod yn or-ofalus, ond mae gan Belinda nifer fawr o weithwyr proffesiynol llawrydd yn gweithio iddi ac ni fyddai'n deg iddyn nhw nac i chi ddeiliaid y tocynnau wneud penderfyniad mor bwysig ar y funud olaf. Ychwanegwch at hyn y ffaith fod Belinda mewn gwlad rhestr goch ac nid ydym yn gallu yswirio ei sioeau yn erbyn canslad sy'n gysylltiedig â Covid ac roeddem yn teimlo nad oedd gennym unrhyw ddewis arall.         

Deallwn y gallai rhai pobl anghytuno â'r penderfyniad hwn, ond rydym bob amser yn ceisio gweithio mewn modd rhagweithiol ac yn teimlo ei bod hi’n well gwneud y penderfyniad nawr yn hytrach nag aros tan ddiwedd mis Medi ac yna efallai gael ein gorfodi i wneud hynny.

Mae Belinda, wrth gwrs, yn hynod siomedig gyda'r penderfyniad hwn, nid yw wedi perfformio yn unman ers dros ddeunaw mis bellach ac mae'n gweld eisiau bod ar lwyfan ond mae hi hefyd am gadw pawb yn ddiogel, felly mae hi wedi derbyn ein cyngor ar hyn yn gyndyn. Mae'n anfon ei holl ymddiheuriadau dwysaf atoch ac yn gobeithio y bydd pawb yn aros yn iach.

Bydd tocynnau'n parhau'n ddilys ar gyfer y sioeau newydd felly, lle bo'n bosibl, gofynnwn i chi gadw gafael arnynt ar gyfer y dyddiad newydd.  Os na allwch ddod ar y dyddiad newydd, neu os hoffech ofyn am ad-daliad yn lle hynny, cysylltwch â'ch pwynt prynu cyn 31 Rhagfyr 2021.

___________________________________________________

Drysau'n agor 7pm

Yn ogystal â Gwestai Arbennig iawn - The Christians

Mae sêr roc yn mynd ac yn dod ac, ar dirwedd gyfnewidiol tueddiadau cerddorol aflonydd, ychydig o artistiaid sy’n dal prawf amser go iawn.  Mae Belinda Carlisle yn un o’r doniau prin hynny sy’n dal ei thir. Ar ôl agos i bedwar degawd ym myd adloniant mae’n dal i fod yn berthnasol, yng nghanol chwaeth newidiol llwyddodd y canwr a’r cyfansoddwr caneuon dawnus a swynol i gyffwrdd â chalonau selogion pop drwy’r byd yn grwn yn fythgofiadwy â’i chydasiad dihafal sef môr o lais, alawon teimladol wefreiddiol a geiriau hyfryd.

Ar daith ‘The Decades’ bydd yr artist recordio mawr ei chlod drwy’r gwledydd yn dathlu ei gwledd o gatalog cerddorol a’i dawn gerddorol amryliw. Mae’r daith yn ymestyn dros un oed ar bymtheg drwy hyd a lled gwledydd Prydain ym mis Gorffennaff 2022 a Hydref 2023, yn cynnwys sioe yn Neuadd Dewi Sant ar nos Sadwrn 4 Chwefror 2023.

Canllaw Oedran: 
14+ (rhaid i bawb dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn)

 
  • Pris Safonol: £38.00 | £48.00 | £63.00
  • Defnyddwyr cadeiriau olwyn ynghyd ag un cydymaith (Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 07391 791934): Seddi'r stalau @ £38 pob tocyn

A ffi bostio opsiynol o £2.00 i docynnau gael eu postio. 
Am docynnau Hynt, cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 02920 878444. Dim ond hyn a hyn o le sydd ar gael – archebwch yn gynnar i osgoi siom.

Logo Hynt

 
Bwciwch Nawr