Rydym yn defnyddio briwsion

Mae’r wefan yma’n defnyddio briwsion er mwyn gweithio. O ddal i ddefnyddio’r wefan yma, rydych yn derbyn ein bod yn gosod briwsion ar eich cyfrifiadur. Gweler ein polisi briwsion i gael rhagor o wybodaeth. 

Mae Neuadd Dewi Sant wedi ei gau i’r cyhoedd tan 4 Mehefin gan ein bod yn glynu wrth gyngor a roddwyd gan Lywodraeth y DU.  Mae diogelwch ein cyngherddwyr, ein staff a’n hartistiaid o’r pwys mwyaf.

Bydd y wybodaeth ddiweddaraf ar y wefan. 

Os digwydd bod arnoch angen cysylltu â ni, rhowch ganiad i’n rhif dros dro ar 07391 791934. Mae swyddogion ar ochr arall y llinell ffôn o ddydd Llun i ddydd Gwener 9.30am – 4.00pm.  Cofiwch fod yn amyneddgar gan fod y llinell yn brysur a chofio hefyd ein bod, gwaetha’r modd, yn methu ymateb i negeseuon na thestun na llais a adawir ar y rhif yma.

Peidiwch â dangos y neges hon eto.
 
 

Beethoven 250

Beethoven 250: Doniau clasurol Caerdydd yn dod at ei
gilydd i ddathlu ledled y ddinas yn 2020
 

Yn 2020, bydd hi’n 250 o flynyddoedd ers geni un o’r bobl fwyaf dylanwadol ym myd cerddoriaeth glasurol, a bydd cymuned gerddoriaeth Caerdydd yn dod â gweithiau mwyaf eiconig Beethoven at ei gilydd. 

Bydd Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC (BBC NOW), Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru (RWCMD), Sinfonia Cymru, Neuadd Dewi Sant, ac Opera Cenedlaethol Cymru (WNO) yn cyflwyno Beethoven 250 dros gyfnod o flwyddyn o ddathlu.

Dyma rai o'r uchafbwyntiau:

  • Ail-greu cyngerdd arbennig Beethoven yn y Theater an der Wien yn Fienna yn 1808. Bydd Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn rhannu’r anrhydedd o berfformio’r bumed a’r chweched symffoni, Concerto Rhif 4 i'r Piano, detholiadau o’r Offeren yn C Fwyaf a’r Ffantasi Gorawl [19 Ionawr 2020]
  • Bydd Tom Service o BBC Radio 3 a Cherddorfa Aurora yn cyflwyno Eroica gan Beethoven ar eu cof yn Neuadd Dewi Sant [18 Mai 2020]
  • Bydd Sinfonia Cymru yn perfformio pob un o bump concerto Beethoven i’r piano ar un penwythnos yn Neuadd Hoddinott y BBC [21 a  22 Mawrth 2020]
  • Bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn cyflwyno’r arwr cerddorol, Beethoven, i bobl ifanc yn Orchestradventure! yn Neuadd Dewi Sant [4 Chwefror 2020]
  • Bydd y canlynol ymhlith yr arweinwyr a’r artistiaid: Alwyn Mellor, Carlo Rizzi, Gábor Tákacs-Nagy, Jaime Martín, Llŷr Williams, Nicola Benedetti, Pavel Kolesnikov, Steven Osborne, Tadaaki Otaka a Chyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus. 

Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden Cyngor Caerdydd, y Cyng Peter Bradbury:  “Mae Caerdydd yn ddinas sy’n gyforiog o greadigrwydd, o’i chanolfannau llawr gwlad i’w neuaddau cyngerdd a’r thu hwnt.  Bydd y flwyddyn hon o gyd-ddathlu, sy’n dynodi 250 o flynyddoedd ers geni Beethoven, yn gyfle arbennig i arddangos y doniau cerddorol sylweddol sydd gennym yma, y canolfannau gwych, a’r rhesymau pam rydyn ni’n credu bod gan y ddinas y potensial i fod yn Ddinas Gerdd go-iawn gyntaf y DU.”

Bydd dathliadau’r flwyddyn yn dechrau ym mis Ionawr gyda Thrio Beethoven ar gyfer y Piano yn D fwyaf ‘Ysbryd’ [10 Ionawr 2020] yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru, a bydd yn mynd ymlaen hyd at fis Tachwedd gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru yn perfformio corawl arloesol Beethoven Symffoni Rhif 9 [8 Tachwedd 2020].

Fel rhan o’r dathliadau pen-blwydd, mae cyfansoddwyr o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru wedi cael gwahoddiad i ysgrifennu gweithiau newydd wedi’u hysbrydoli gan Trio ‘Ysbryd’ Beethoven. Bydd the Gould Piano Trio yn dewis un o’r gweithiau hyn ac yn ei berfformio am y tro cyntaf yn Neuadd Dora Stoutzker, Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru [10 Ionawr] ac yn perfformio’r darn gwreiddiol hefyd. 

Daw Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC a Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru at ei gilydd mewn digwyddiad mawr yn Neuadd Dewi Sant, neuadd gyngerdd genedlaethol Cymru, i ail-greu Beethoven: Cyngerdd 1808 [19 Ionawr]. Y cyfansoddwr ei hun wnaeth drefnu’r cyngerdd, a gynhaliwyd yn y Theater an der Wien yn Fienna yn 1808. Roedd y cyngerdd hwn yn cael ei ystyried yn un o gyngherddau mwyaf nodedig Beethoven. Yn y cyngerdd hwn y perfformiwyd ei bumed a’i chweched symffoni am y tro cyntaf erioed, a dyma oedd y tro olaf i Beethoven ymddangos fel unawdydd, yn perfformio ei bedwerydd concerto i’r piano. I agor y cyngerdd, bydd Cerddorfa WNO, o dan arweiniad Carlo Rizzi, yn perfformio Symffoni Rhif 6, Ah! Perfido, Gloria o’r Offeren yn C Fwyaf, a Concerto Rhif 4 i'r Piano gyda Steven Osborne. Bydd yr ail hanner, lle bydd BBC NOW yn perfformio, o dan arweiniad Jaime Martín a’r pianydd Llŷr Williams, yn cynnwys perfformiad o Symffoni Rhif 5, Sanctus o’r Offeren yn C Fwyaf, Extemporised Fantasia a’r Ffantasi Gorawl. 

Ym mis Chwefror yn Neuadd Dewi Sant bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru a’r animateur, Ruth Roasles, yn tywys cynulleidfaoedd ar daith ryngweithiol drwy amser i gwrdd â Beethoven, yr arwr cerddorol. Mae Orchestradventure! [4 Chwefror 2020] wedi cael ei gynllunio’n arbennig i ddal dychymyg plant ysgol. Drwy rym cerddorfa symffoni fyw, byddant yn darganfod mwy am y cyfansoddwr byddar, ac yn ystyried a oedd o bosib yn gallu clywed y dyfodol yn ei feddwl! Bydd Cerddorfa Symffoni Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn adrodd hanes anhygoel Beethoven, gan gysylltu ei gerddoriaeth â champweithiau modern o gerddoriaeth ffilmiau poblogaidd. 

Ar drothwy’r gwanwyn, bydd Sinfonia Cymru yn cyflwyno Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano ar un penwythnos [21 a 22 Mawrth 2020]. Pavel Kolesnikov fydd yn perfformio. Newydd droi’n 30 oed y mae’r cyn Artist Cenhedlaeth Newydd BBC Radio 3, ac mae’n prysur wneud enw iddo’i hun fel artist blaenllaw yn fyd-eang. Gábor Tákacs-Nagy fydd yn arwain Sinfonia Cymru, a hynny mewn tri chyngerdd yn Neuadd Hoddinott y BBC. 

Ym mis Mai, bydd Neuadd Dewi Sant yn croesawu aelodau Cerddorfa Aurora i berfformio Eroica gan Beethoven ar eu cof [18 Mai 2020]. Mae Cerddorfa Aurora yn ensemble sy’n enwog am berfformio symffonïau cyflawn ar eu cof. Bydd yn perfformio Symffoni Rhif 3 ‘Eroica’, sy’n ddarn hyderus a mynegiannolac a arweiniodd at newid rheolau symffonïau am byth.Bydd cyflwynydd BBC Radio 3 Tom Service a’r arweinydd Nicholas Collon yn datgymalu ac yn ail-greu campwaith Beethoven mewn cyflwyniad rhyngweithiol cyn y perfformiad. Bydd Nicola Benedetti yn dychwelyd i Gaerdydd i agor y cyngerdd, a bydd yn perfformio'r  Concerto i’r Ffidil gan Mendelssohn. 

Bydd penllanw tymor Beethoven 250 yng Nghaerdydd yn cynnwys campwaith corawl Missa Solemnis [5 Mehefin] gyda Cherddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC o dan arweiniad Tadaaki Otaka yn Neuadd Hoddinott y BBC,a bydd yn dod i ben gyda Symffoni Rhif 9 ‘Corawl’ [8 Tachwedd] gyda pherfformiadau ganGerddorfa a Chorws WNO, Corws Cymunedol WNO a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC yn Neuadd Dewi Sant o dan gyfarwyddyd Cyfarwyddwr Cerddoriaeth WNO, Tomáš Hanus.

#Beethoven250

RHESTR DDIGWYDDIADAU

Dydd Gwener 10 Ionawr 2020         
Trio Beethoven i’r Piano yn D fwyaf - Rhif 1 ‘Ysbryd’
Gwaith newydd gan gyfansoddwr o RWCMD
1.15pm     Neuadd Dora Stoutzker, RWCMD
Gould Piano Trio         

Dydd Mawrth 14 Ionawr 2020     
Cyngerdd Awr Ginio
Lauren Zhang, Piano
Beethoven   Sonata rhif 31 yn A leiaf fwyaf Op 110 
1pm      Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dydd Sul 19 Ionawr 2020
In Search of Beethoven
Sgrinio ffilm
Mae In Search of Beethoven yn mynd i’r afael â’r myth rhamantaidd mai gŵr arwrol, dan artaith, oedd Beethoven yn brwydro i oresgyn ei dynged athrist, sef ei drymder clyw, ar drywydd ei ‘anwylyd anfarwol’ ond na phriododd erioed.Mae’n cloddio’r tu hwnt i ddelwedd y cymeriad dryslyd, piwis, mewn gwewyr, i ddatgelu rhywun cwbl wahanol a mwy diddorol o dipyn.  Mae’r digwyddiad am ddim ond mae gofyn tocynnau.
Drysau 11am | 11.30am - 1.50pm
Lefel 1 | Neuadd Dewi Sant

Dydd Sul 19 Ionawr 2020
SGWRS CYN Y CYNGERDD: Darganfod Mwy – Beethoven, Gwin a’r syniadau cerddorol y tu ôl i gyngerdd 1808
Mewn digwyddiad arbennig yn y gyfres Darganfod Mwy, mae Arweinydd Darganfod Cerddorfa’r BBC yng Nghymru, y Dr Jon James, yn cyfarfod yr Americanwr, Ron Merlino, sy’n arbenigwr ar win a cherddoriaeth. 

I ddechrau cychwyn, mae Ron Merlino yn chwilio perthynas glòs Beethoven â gwin, yn ffurfio cysylltiadau’n neilltuol rhwng gweithiau arwrol ei gyfnod canol â’r gwin roedd yn ei yfed a’r gwinllannau roedd yn eu hadnabod ger Fienna. Yn dilyn y cip yma ar y cyfansoddwr mae’r Dr Jon James yn bwrw golwg ar y cyngerdd enfawr ym 1808 yn Fienna a drefnwyd gan Beethoven ei hun, ac yn trafod y syniadau cerddorol sy’n ei glymu at ei gilydd.

Ychydig o seddi sydd ar gael, cofiwch ddod yn gynnar rhag cael eich siomi.
3pm - 3.45pm 
Lefel 1 | Neuadd Dewi Sant

Dydd Sul 19 Ionawr 2020 
BBC NOW a Cherddorfa WNO yn cyflwyno Beethoven: Cyngerdd 1808
4pm        Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Jaime Martín arweinydd
Carlo Rizzi arweinydd
Steven Osborne piano
Llŷr Williams piano
Alwyn Mellor soprano 

Dydd Sul 19 Ionawr 2020
YN FYW AR RADIO 3: Hannah French yn cyflwyno nodweddion egwyl yn fyw ar Radio 3 yn cynnwys: Dueling Pianos yng nghwmni Zoe Rahman a David Rees Williams 
Fel sy’n bur hysbys, byddai Beethoven yn cymryd rhan mewn gornestau byrfyfyrio. Yma, cawn themâu Beethoven ar newydd wedd a chyda’r oes drwy gelfyddyd byrfyfyrio ar y piano – ar ddull yr unfed ganrif ar hugain.
Tua 6.30pm - 7pmpm | Lefel 3

Dydd Sul 19 Ionawr 2020 
SGWRS YN YR EGWYL: y Geraint Lewis - Noson Fawr Beethoven 
Digwyddiad yn y Gymraeg 
Tua 6.50pm - 7.20pm
Ystafell Llanelwy | Neuadd Dewi Sant

Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020      
Orchestradventure! Beethoven - Arwr Cerddorol
Bydd Cerddorfa Symffoni RWCMD a’r animateur Ruth Rosales yn cyflwyno cyngerdd i’r teulu.
11am      Neuadd Dewi Sant
Cerddorfa Symffoni RWCMD
Ruth Rosales animateur

Dydd Mawrth 17 Mawrth 2020
Cyngerdd Awr Ginio
Ivan Llić
Beethoven   Sonate rhif 8 Opus 13 pathétique
1pm | Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020        
Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano gyda Pavel Kolesnikov a Sinfonia Cymru
Beethoven: Concerto Rhif 2 i'r Piano
Beethoven: Concerto Rhif 1 i'r Piano
3pm       Neuadd Hoddinott y BBC
Gábor Takács-Nagy arweinydd
Pavel Kolesnikov piano 

Dydd Sadwrn 21 Mawrth 2020        
Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano gyda Pavel Kolesnikov a Sinfonia Cymru
Beethoven:  Symffoni Rhif 2
Beethoven Concerto Rhif 3 i’r Piano
7.30pm   Neuadd Hoddinott y BBC
Gábor Takács-Nagy arweinydd
Pavel Kolesnikov piano 

Dydd Sul 22  Mawrth 2020               
Concertos Cyflawn Beethoven i’r Piano gyda Pavel Kolesnikov a Sinfonia Cymru
Beethoven: Concerto Rhif 4 i'r Piano
Beethoven: Concerto Rhif 5 i'r Piano
2pm        Neuadd Hoddinott y BBC 
Gábor Takács-Nagy arweinydd
Pavel Kolesnikov piano 

Dydd Mawrth 31 Mawrth 2020
Cyngerdd Awr Ginio
Sinfonia Cymru
Beethoven   Trio Tannau Op.9 Rhif 3 yn C leddf
1pm | Neuadd Dewi Sant, Caerdydd

Dydd Llun 18 Mai 2020    
Eroica gan Beethoven ar gof         
Mendelssohn: Concerto i'r Ffidil
Cyflwyniad i Beethoven: Symffoni Rhif 3 Eroica gyda Nicholas Collon a Tom Service
Beethoven: Symffoni Rhif 3 Eroica
7.30pm                  Neuadd Dewi Sant
Cerddorfa Aurora
Nicolas Collon arweinydd
Nicola Benedetti ffidil
Tom Service cyflwynydd

Dydd Mercher 5 Mehefin 2020       
Missa Solemnis gan Beethoven    
7.30pm   Neuadd Hoddinott y BBC
Tadaaki Otaka arweinydd
Jacquelyn Stucker soprano
Kathryn Rudge    mezzo
Ed Lyon tenor
Cody Quattlebaum bass
Cerddorfa a Chorws Cenedlaethol Cymreig y BBC

Dydd Sul 8 Tachwedd 2020             
Beethoven 9 gyda Cherddorfa Opera Cenedlaethol Cymru 
Beethoven: Symffoni Rhif 9 ‘Corawl’
3pm        Neuadd Dewi Sant, Caerdydd
Tomáš Hanus arweinydd
Cerddorfa a Chorws WNO
Corws Cymunedol WNO
Corws Cenedlaethol Cymreig y BBC

  

 

Sonata rhif 31 yn A leiaf fwyaf Op 110 

Mehefin 2020
M T W T F S S
 

Ymuno â'r rhestr bostio